Blir ett akustiskt piano ostämt av en transport?

Se gärna vårt utbud av begagnade akustiska pianon.

Transporten av pianot påverkar inte stämning överhuvudtaget men däremot kommer pianot att acklimatiseras till den nya miljön vilket är en mindre och gradvis process på cirka 2-4 veckor. Pianot kommer gradvis att ställa om sig till den ändrade luftfuktigheten i den nya miljön.

Hur mycket pianot påverkas av miljöbytet varierar och beror helt och hållet på skillnaden i luftfuktighet mellan den nya miljön och den tidigare miljön. I många fall är förändringen minimal och uppfattas inte. Sverige genomgår stora väderomslag där luftfuktigheten kan gå från 10-20% i relativ luftfuktighet vintertid till 60-70% under sensommaren och hösten och denna luftfuktighetsförändring är betydligt större än de flesta miljöbyten som pianot utsätts för efter en transport.

Varför blir ett piano ostämt av miljöombyte?

Orsaken till att ett pianos stämning förändras av luftfuktighetsskillnader beror på att pianots resonansbotten, som oftast består av gran, anpassar sin fuktighetsgrad till den omgivande miljön precis som allt trä gör. Resonansbotten absorberar eller avger fukt beroende på den omgivande miljöns luftfuktighet vilket gör att trämaterialet kommer att expandera eller krympa. Resonansbotten, som också är svagt välvd vilket inte är synligt för blotta ögat, är fastlimmad i en fixerad yta och kan därför inte expandera åt sidorna. Resultat blir att resonansbotten istället expanderar framåt vilket resulterar i att välvningen blir större under höga luftfuktighetsförhållanden där det motsatta gäller under låga luftfuktighetsförhållanden alltså att resonansbottens välvning minskar och blir plattare. När resonansbotten expanderar och blir mer välvd skapar detta också självklart ett ökat tryck på strängarna som sitter sammankopplade med resonansbotten via pianots eller flygelns bas- och diskantsteg. Ett ökat tryck på strängarna leder följaktligen till att strängarna spänns hårdare vilket gör att tonhöjden också går upp. Om tonhöjningen hade blivit jämn över hela pianot hade stämningen inbördes inte påverkats men tyvärr reagerar pianot inte på detta sätt utan tonhöjden går upp mest där välvningen av resonansbotten är som störst vilket är i mitten och minst där välvningen är som minst vilket är på kanterna av resonansbotten vilket gör att pianot blir ostämt.

Hur mycket pianot eller flygeln påverkas varierar mellan olika märken, nytt eller gammalt instrument och storlek på resonansbotten. Förändringen i stämning brukar i de flesta fall vara väldigt liten till minimal.

Se gärna vårt utbud av begagnade akustiska pianon.